Lajosmizse a „szamóca fővárosa”

Lajosmizse Iskola-tó

Basky András polgármester 2006 óta áll Lajosmizse élén. A töretlen szavazói bizalom azt feltételezi, hogy az elmúlt esztendők eredményeit az itt lakók is jól érzékelik.

2006-ot követően a településen az európai uniós pályázatoknak kö­szönhetően számos jelentős beru­házást valósítottak meg, s ezeken belül is különösen nagy hangsúlyt fektettek a közszolgáltatások szín­vonalának javítására. – Új bölcsődét és óvodát építettünk, a meglévőket pedig felújítottuk – sorolja Basky András. – Megszépült és energiata­karékos lett az általános iskola hom­lokzata, korszerű a fűtési rendszere. Kívül-belül megújult a Polyák Imre Sportcsarnok, napelemes rendszert kapott a művelődési ház, és az egészségház korszerűsítésére is si­kerrel pályáztunk. A város az elmúlt évek során közel 1 milliárd forintot költött a közintézményeire, össze­sen 4,5 milliárdot a település fej­lesztésére. Mindezt adósság nélkül. Az el nem adósodott települések számára kiírt pályázaton 200 millió forintot nyertünk a Belügyminisz­tériumtól, amelyből elsősorban a központi területeken utak és járdák felújítását kívánjuk elvégeztetni. Ez utóbbi munkák a nyár folyamán fe­jeződnek be.

Mint a polgármestertől meg­tudtuk, végéhez közeledik a csa­tornaépítési beruházás, amely 2,2 milliárdos projekt. Újabb 450 millió forintot fordítottak az ivóvízminő­ség javítására, a vízműtelep fejlesz­tésére, az 500 m3-es víztorony és új vízvezetékek építésére. Rendbe tették az eliszaposodott Iskola-tavat, amely a város központjában találha­tó, és fontos a belvízgyűjtő szerepe.

A városvezetés tervei között szerepel a tó környékének rekreá­ciós parkká alakítása sétautakkal, futó- és gördeszka-pályával, tanös­vénnyel, játszótérrel és egy kisebb sportcentrummal. Mindezeket uniós forrásból kívánják megvalósítani.

Basky András szerint Lajosmi­zse fekvése – a főváros és Kecs­kemét közelsége, a vasútvonal és az M5-ös autópálya okán – vonzó az ipari befektetők számára. Mind­ezt jól mutatja az, hogy 100 millió forinttal nőtt a városi büdzsébe be­folyó iparűzési adó az elmúlt évti­zedben. Szabad kapacitású ipari te­rületek várják azokat a befektetőket, akik beszállítói lehetnek például a kecskeméti autógyárnak.

Régebben mezőgazdasági tele­pülésként tartották számon Lajos­mizsét, ám ma már jelentős az ipar szerepe is. A hazai zöldség- gyü­mölcspiac mai is elképzelhetetlen a lajosmizsei gazdák terményei nélkül, amelyekből természetesen bőven jut külföldre is. Ezek közül is kiemelkedik az ízletes és kivá­ló minőségű „mizsei szamóca”, amely ott van minden jelentősebb hazai piacon.

– A jövő legfontosabb felada­ta, hogy azt a fejlesztési hullámot, amelyet elindítottunk, tovább tud­juk folytatni. Célunk, hogy minél több ipar települjön ide, s ehhez megfelelő feltételeket tudjunk te­remteni. Ugyancsak fontos a me­zőgazdasági termékek piacra jutta­tása, továbbá a közbiztonság javí­tására a kamerarendszer kiépítése – foglalta össze a közeljövő terveit Basky András polgármester.

 

Basky András

 

Lajosmizsén született, 1959-ben. A tanítóképző főiskolát Eszter­gomban végezte el, majd később közoktatási vezető szakirányú diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Tanított Táborfalván és szülővárosában. 14 évig volt a helyi Általános Iskolai Kollégium igazgatója. 2006 óta Lajosmizse polgármestere. Hobbija a ker­tészkedés.